0499 379911 info@bschepens.nl

Beleidsverklaring

De directie van B. Schepens  bv. ziet het als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker (eigen en ingeleende) op de meest veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden.

Daarnaast streeft  het bedrijf ernaar om het herstel te bevorderen en het verzuim te beperken ontstaan na een ongeval. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nog aanwezige restcapaciteit i.o.m. de bedrijfsarts.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstelling geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten.

Enerzijds zal de directie, boven de wettelijke voorschriften, zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu proces.

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie, wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de veiligheidsregels van het bedrijf.

Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. In het kort komt de prioriteitstelling op het volgende neer:

  1. Veiligheid / kwaliteit
  2. Planning

Het doel is een zo groot mogelijke betrokkenheid van allen bij het naleven van de wettelijke voorschriften en de verplichtingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, die uit deze beleidsverklaring voortvloeien.

Door middel van klanttevredenheidsonderzoek en –metingen probeert het bedrijf tevens de opdrachtgevers- en klanttevredenheid continu te vergroten.

Voor het bovenstaande is een zorgsysteem opgezet. Dit systeem wordt door een extern onafhankelijk certificatiebureau periodiek getoetst aan de vigerende versies van ISO 9001  en VCA*.

Hierbij wordt het volgende toepassingsgebied (scope) gehanteerd:

Het verrichten van werkzaamheden in de GWW-sector alsmede het verhuren van GWW-machines incl. bemanning.

 

Opgesteld namens de directie van B. Schepens bv.

Best, d.d. 26-11-2019

 

Dhr. J. Snijders                                                Dhr. M.F. Heezen

Bedrijfsleider                                                   Directeur                                 

 

Missie/doelstellingen:

B. Schepens bv is een bedrijf dat tracht in de tijd van economisch beperkte groei een plaats te veroveren en te behouden binnen de markt voor werkzaamheden in de GWW-sector.

B. Schepens bv wil voor zijn klanten een volwaardige betrouwbare partner zijn die borg staat voor een gedegen vakmanschap e.e.a. conform de wens van de klant.