Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN
VAN  B. SCHEPENS B.V. GEVESTIGD TE 5684 NV BEST AAN DE ZESSPRONG 10
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17227234

Algemeen
Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan B.SCHEPENS B.V., hierna te noemen opdrachtnemer, tot verkoop, dienstverlening en levering door opdrachtnemer en op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, zijn deze voorwaarden van toepassing.
De toepasselijkheid van voorwaarden van een wederpartij, in welke hoedanigheid dan ook wordt te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts beroep worden gedaan indien en voor zoverre deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
Op alle betrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden voorgelegd en eventueel berecht door de bevoegde (kanton)rechter in het arrondissement s’-Hertogenbosch.

1.Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, behoudens indien uit schriftelijke offerte het tegendeel blijkt.
2.Een overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtnemer binnen 14 dagen nadat een opdracht is ontvangen, deze opdracht bevestigt of met uitvoering van de opdracht begint.

2.Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
2. Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst een stijging van kosten van lonen, materialen, belastingen of premies dan wel noodzakelijk in het kader van het uit te voeren werk te maken kosten van derden zoals bijvoorbeeld storingsrechten en brandstofkosten en dergelijke plaatsvindt, heeft opdrachtnemer het recht die stijging door te berekenen. In dat geval heeft een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wanneer hij niet akkoord gaat met de doorberekening van de stijging, gedurende de eerste drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.Leveringen vinden plaats volgens mondeling dan wel schriftelijke afspraak.

3. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en constructies.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer zijn prestatie tijdig en deugdelijk kan verrichten. Voorzieningen, tekeningen, gegevens, goedkeuringen, vergunningen e.d. dienen tijdig door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking te worden gesteld.

4. Aanvang en uitvoering
1. Opdrachtnemer heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van of zich te laten bijstaan door derden. De opdrachtnemer hoeft de opdrachtgever hiertoe niet in te lichten. Dit geldt zonder dat de opdrachtgever hiertegen bezwaren in kan brengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid.
2. Opdrachtnemer spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
3. Opdrachtnemer kan slechts gehouden worden aan annulering of wijziging in of van de opdracht als die opdracht schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de opdrachtgever hierdoor het recht heeft te annuleren of te (laten) ontbinden.
5. De opdracht wordt door opdrachtnemer uitgevoerd tijdens normale werkuren, zijnde in de regel van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00-16.30 uur, tenzij anders overeengekomen.

5. Opneming en goedkeuring van uitgevoerd werk
1. Na voltooiing van het werk nodigt opdrachtnemer opdrachtgever uit voor opneming ofwel wordt door opdrachtnemer mededeling gedaan aan opdrachtgever van voltooiing.
2.Na opneming dan wel mededeling van voltooiing van het werk deelt opdrachtgever binnen 5 werkdagen schriftelijk mede of het  werk is goedgekeurd. In dat schriftelijke stuk maakt opdrachtgever melding van de door hem geconstateerde gebreken. De uitgevoerde werkzaamheden worden mede geacht te zijn goedgekeurd indien het werk feitelijk in gebruik is genomen of indien na 5 werkdagen geen goedkeuring door opdrachtnemer is ontvangen.
3. Kleine gebreken die op korte termijn kunnen worden hersteld zijn geen  grond voor onthouding  van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Opdrachtnemer dient deze kleine gebreken zo spoedig mogelijk na goedkeuring te herstellen.

6. Levering en aanvaarding van zaken
1.Wanneer de prestatie uitsluitend de levering van zaken en niet de uitvoering van werk betreft worden de zaken door opdrachtgever geacht te zijn aanvaard zodra ze op het werk zijn gelost of, wanneer levering of fabriek is overeengekomen, zodra ze in of op het vervoermiddel zijn geladen.
2. Opdrachtgever is bevoegd de zaken voor de levering te keuren. De kosten van keuring zijn voor rekening van opdrachtgever. Ingeval van afkeuring heeft opdrachtgever het recht herkeuring door derden te laten uitvoeren.
3. De opdrachtnemer geeft geen garanties op materialen die opdrachtgever levert.
4. De vervoersmiddelen dienen ongehinderd de losplaats te kunnen bereiken en onmiddellijk na aankomst te kunnen lossen of door opdrachtgever te worden gelost.
5. Geringe afwijkingen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn nimmer grond voor ontbinding.

7. Meer- en minderwerk
1. Onder meer in de volgende gevallen vindt verrekening van meerwerk plaats:
a. wijzigingen van de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering; b. afwijkingen van de bedragen van stelposten; c. afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; d. onvoorziene omstandigheden.
2. Indien in de aanbieding overeengekomen zijn hoeveelheden verrekenbaar.

8. Overmacht
1. Wanneer opdrachtnemer ten gevolge van omstandigheden waarop hij geen invloed heeft in redelijkheid niet in staat is tijdig te presteren, heeft hij recht op uitstel van de overeengekomen prestatie.
2. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, diefstal, brand, bedrijfsbezetting, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

9. Gegevens
Alle door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen en dergelijke blijven diens eigendom. Het is opdrachtnemer niet toegestaan van deze gegevens gebruik te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht door opdrachtnemer.

10. Eigendomsvoorbehoud
Alle door opdrachtnemer geleverde en te leveren zaken blijven diens eigendom totdat alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever betreffende die leveringen en daarmee samenhangende kosten volledig zijn betaald. Opdrachtgever is niet gerechtigd zaken die nog niet volledig zijn betaald, aan derden in eigendom over te dragen of te verpanden. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de zaken terug te nemen, in het geval dat: a. opdrachtgever ondanks een ingebrekestelling van de zijde van de opdrachtnemer blijft tekortschieten in de nakoming van de verbintenis, b. opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement komt te verkeren, c. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
1. Na goedkeuring of aanvaarding is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken. Dit geldt niet voor gebreken die bij goedkeuring of aanvaarding redelijkerwijs niet waren te onderkennen en te wijten zijn aan de schuld van opdrachtnemer. Voor deze gebreken blijft opdrachtnemer gedurende 1 jaar na goedkeuring of aanvaarding aansprakelijk, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.
2. Opdrachtgever dient van gebreken als bedoeld in het eerste lid, tweede zin, onmiddellijk na de ontdekking daarvan schriftelijk mededeling te doen en opdrachtnemer in de gelegenheid stellen tot  inspectie van de zaken waarin de gemelde gebreken zich voordoen.
3. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, in alle gevallen beperkt tot de overeengekomen waarde van de prestatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder uitdrukkelijk begrepen de schade die voortvloeit uit fouten in de ruime zin, die toe te rekenen zijn aan derden, niet zijnde werknemers in dienst van opdrachtnemer. Ook aansprakelijkheid voor gederfde omzet of winst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; onzorgvuldig gedrag van de opdrachtgever, door diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen; licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.
5. Ter zake van verstrekte adviezen is de opdrachtnemer ten hoogste aansprakelijk voor een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.
6. In geval van bewerking, controle en/of aanpassing door opdrachtnemer van bewerking in een 3D omgeving van door de opdrachtgever aan opdrachtnemer aangeleverde ontwerpen en/of tekeningen teneinde deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld gebruik in een specifiek door de klant opgegeven omgeving, het geschikt maken van ontwerpen en/of tekeningen voor gebruik in een machine, het uitvoeren van controle metingen of het uitzetten van piketten op projecten voor de maatvoering of het verrichten van controle metingen op projecten voor het maken van regie tekeningen of ‘’as build’’ gegevens, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, in alle gevallen en uit welken hoofde dan ook beperkt tot vergoeding van de netto factuurwaarde van de onderliggende opdracht tot bewerking. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor –de gevolgen van- fouten, gebreken en/of onvolkomenheden in door opdracht aan opdrachtnemer aangeleverde tekeningen, ontwerpen en/of gegevens.
7. Opdrachtgever is verplicht alle werken waarop door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van opdrachtnemer, op een car-polis te verzekeren en verzekerd te houden tot aan het einde van het werk en, indien van toepassing, tijdens de onderhouds- en garantietermijn. Verzekerd via de car-polis moeten zijn de opdrachtgever waarin, waarop of waaraan opdrachtnemer haar werkzaamheden moet verrichten, eigendommen van derden en van een eventuele opdrachtgever van de opdrachtgever, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk zijn vervaardigd zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage als bij de handelaar, als tijdens transport als op het bouwplaats.

12. Intellectuele eigendom
Alle bij de aanbieding verzonden brochures/prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d. alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk het intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van wijziging van een door opdrachtnemer verkocht en geleverd goed of van toepassing van dat goed op een andere wijze dan die welke opdrachtnemer heeft voorgeschreven of van integratie van het goed met niet door opdrachtnemer geleverde goederen.

13. Betaling
Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever kan hierbij geen beroep doen op verrekening. Indien opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan, is opdrachtgever zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende de periode dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever rente verschuldigd over hetgeen onbetaald. Deze (contractuele) rente komt neer op 1% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door opdrachtgever verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen zijn, zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het  langst openstaan, zelfs als opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

14. Verrekening
Opdrachtnemer is bevoegd de bedragen die opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met bedragen die opdrachtnemer verschuldigd is aan opdrachtgever, of andere tot hetzelfde concern als opdrachtgever behorende vennootschappen.

15. Tekortkoming opdrachtnemer
Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle rechtstreekse schade en kosten, die veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het maximum bedrag dat de verzekeraar uitkeert uit hoofde van een door opdrachtnemer in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering of enige andere verzekering wegens een dergelijke tekortkoming. In geval de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle rechtstreekse schade en kosten, welke op enigerlei wijze verband houden met dan wel veroorzaakt zijn door een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is te allen tijde beperkt tot 100% van het netto factuurbedrag per opdracht.

16. Tekortkoming opdrachtgever
1. Indien opdrachtgever hetgeen opdrachtnemer volgens overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of opdrachtnemer  gegronde redenen heeft om aan te nemen dat opdrachtgever het aan opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is opdrachtnemer gerechtigd om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.
2. Blijft opdrachtgever in gebreke binnen de gestelde termijn deze zekerheid te verstrekken, dan heeft opdrachtnemer het recht om zonder enige ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, oftewel de verdere uitvoering van de overeenkomst  op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor de verdere uitvoering vooruitbetaling te eisen.
3. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht of verpanding van vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden