Privacyverklaringen


Privacy verklaring

(versie 22 mei 2018)

B. Schepens B.V., gevestigd aan Zessprong 10, 5684 NV Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

bschepens.nl

Zessprong 10, 5684 NV Best

+31499379911

 

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens

 • Geboortedatum en –plaats

 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers), naam en functie van contactpersonen

 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig)

 • Bankrekeningnummer

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bschepens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening;

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;

 • De verbetering van onze diensten;

 • Facturering en incasso

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag bij persoonsgegevens verwerken’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, E-mailadres een bewaartermijn van 1 maand met als doel verzoeken van gebruikers afhandelen en indien nodig hierover met hen in contact komen.We gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

 • IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type worden 1 maand bewaard. Het doel is om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types in kaart te brengen. Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van B. Schepens B.V. wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

 

Tot slot

Mocht u vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Y. Schepens, info@bschepens.nl of 0499-379911.

Verwerking persoonsgegevens bij onderaanneming en inlening

Wie zijn wij

Deze privacyverklaring is van B. Schepens B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17227234, en gevestigd te Zessprong 10 te Best. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0499-379911 en via het e-mailadres info@bschepens.nl.

 

Voor wie is deze privacyverklaring

Deze verklaring is bestemd voor de arbeidskrachten die in dienst zijn van een ander (een onderaannemer of partij die personeel uitleent) en werkzaamheden voor ons komen uitvoeren.

 

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen

Namens onze onderaannemer of de partij van wie wij u hebben ingeleend zult u werkzaamheden gaan verrichten voor ons. In verband met deze werkzaamheden leggen wij een aantal persoonsgegevens vast. Wij leggen u graag uit waarom wij uw gegevens verzamelen.

Als uw werkgever de loonheffingen of de btw niet betaalt, kan de Belastingdienst ons daarvoor aansprakelijk stellen. Om het risico hierop te beperken, moeten wij een goede administratie bijhouden. Uit die administratie moet de identiteit blijken van de arbeidskrachten die wij hebben ingezet. Voor buitenlandse arbeidskrachten moeten wij ook kunnen aantonen dat zij in Nederland mogen werken.

Soms is het verwerken van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht. In andere gevallen hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij. Door te weten wie er bij ons komt werken, kunnen wij ons aansprakelijkheidsrisico tegenover overheidsinstanties zoals de Belastingdienst beperken en oplegging van boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen voorkomen. Om deze redenen bent u dan ook verplicht om uw gegevens te verstrekken. Wilt u geen persoonsgegevens verstekken, dan mag u de werkzaamheden niet voor ons uitvoeren en zullen wij u niet toelaten tot de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Een aantal van uw persoonsgegevens ontvangen wij van uw werkgever. Het kan onder andere gaan om uw:
– burgerservicenummer (BSN),
– naam, adres, woonplaats,
– geboortedatum,
– nationaliteit en
– eventueel het documentnummer en geldigheidsduur van een identiteitsbewijs.

In het geval van arbeidskrachten uit het buitenland soms ook om kopieën van identiteitsbewijzen. Uw werkgever is wettelijk verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Indien sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening waarvoor een melding moet worden gedaan bij het UWV, vragen wij uw werkgever ook om een kopie van het notificatieformulier bij het UWV (zonder kopieën van de werk- en verblijfsvergunningen). Op dit formulier zijn persoonsgegevens van u vermeld.

 

Wat vragen wij van u

Wij zullen u voor aanvang van de werkzaamheden vragen ons een geldig en origineel identiteitsbewijs te tonen, waaruit wij een aantal persoonsgegevens zullen overnemen.

Verder willen wij ook controleren of u gedurende de periode van de werkzaamheden in Nederland arbeid mag verrichten. Daarom vragen wij u om uw verblijfs- en/of werkvergunningen. Voor onze administratie zullen wij hiervan – op advies van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid – een kopie maken. Ook zullen wij eventueel aanwezige A1-verklaring kopiëren. Wij maken deze kopieën omdat wij in een later stadium tegenover overheidsinstanties willen kunnen bewijzen dat wij alleen personen met de juiste documenten te werk hebben gesteld en om ons goed te kunnen verweren tegen eventuele naheffingen en boetes.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van 7 jaar na afloop van het boekjaar waarin de werkzaamheden zijn geëindigd. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Kopieën van identiteitsbewijzen en eventuele verblijfs- en werkvergunningen zullen wij in verband met de Wet arbeid vreemdelingen bewaren tot 5 jaar na het einde van het jaar waarin de werkzaamheden zijn geëindigd.

 

Verstrekken aan derden

Het is mogelijk dat wij inzage moeten geven in onze administratie of uw identiteit of recht om in Nederland te mogen verblijven en/of werken moeten aantonen aan de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank. In dat geval zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens aan hen te verstrekken.

 

Doorgifte van uw BSN aan aannemers en inleners

In voorkomende gevallen gaat u namens ons werkzaamheden verrichten voor een aannemer of zullen wij u uitlenen aan een andere partij. Als wij onze loonheffingen of de btw niet betalen aan de Belastingdienst, kan de Belastingdienst de aannemer of inlener daarvoor aansprakelijk stellen. Om het risico hierop te beperken, moet de aannemer of inlener een administratie bijhouden die hem in staat stelt aan te tonen wie er bij hem heeft gewerkt. Onderdeel van deze administratie is het Burgerservicenummer. Wij zijn wettelijk verplicht uw BSN aan de aannemer of inlener te verstrekken.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om hun eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt verder in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen verwerking of ons verzoeken om wissing van uw gegevens. Dat kan uiteraard niet als het gaat om een verwerking die noodzakelijk is om een wettelijke verplichten uit te voeren. Het recht op overdracht van uw persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’) is in dit geval niet van toepassing

Om u rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

B. Schepens B.V.

Zessprong 10

5684 NV Best

Noord-Brabant

Nederland

T: 0499 379911

E: info@bschepens.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Publicatiedatum: 24-11-2020